Tag: quảng cáo

  • Kỹ thuật chạy Quảng Cáo FaceBook.

    Kỹ thuật chạy Quảng Cáo FaceBook.

    Kĩ thuật quảng cáo FaceBook không dùng Não. Xạo vãi lều !! Làm ads không dùng não. Đây là câu nói láo nhất mà tao nghe từ trước đến giờ ?? Suy nghĩ bạc cả mái đầu mà còn không ra huống chi, không dùng não. Yup !! Đây chính xác là đều bạn đang […]