[WordPress] Cách xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết


Xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết (wordpress)
* Chỉ áp dụng cho những người đọc mà hiểu

https:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploads054f39f5ba721bd882ad.git

Thay “xxx” bằng ID của bài viết của bạn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *