Tag: wordpress comments

  • [WordPress] Cách xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết

    Xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết (wordpress) * Chỉ áp dụng cho những người đọc mà hiểu https:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploads054f39f5ba721bd882ad.git Thay “xxx” bằng ID của bài viết của bạn