Categories
Wordpress

[WordPress] Cách xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết

Xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết (wordpress)
* Chỉ áp dụng cho những người đọc mà hiểu

https:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploads054f39f5ba721bd882ad.git

Thay “xxx” bằng ID của bài viết của bạn

Categories
Tối ưu Server

Cài đặt và sử dụng Memcached trên CentOS 7

memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Thời gian đầu chỉ có LiveJournal áp dụng memcached được phát triển bởi Danga Interactive nhưng sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.

Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì vào trang chủ của Memcached: http:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsmemcached.orghttps://thinhcoi.com/wp-content/uploads

Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho các bạn cách cài Memcache và PHP Module của Memcached trên CentOS 7

Nếu bạn nào sử dụng CentOS < 6 thì cần nạp Remi repository

rpm -Uvh http:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsdl.fedoraproject.orghttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadspubhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsepelhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploads5https://thinhcoi.com/wp-content/uploadsi386https://thinhcoi.com/wp-content/uploadsepel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http:https://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsrpms.famillecollet.comhttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsenterprisehttps://thinhcoi.com/wp-content/uploadsremi-release-5.rpm

Bắt đầu cài đặt Memcached package

## CentOS >= 6
yum install memcached

## Phiên bản CentOS 5
yum --enablerepo=remi install memcached

Các bạn thường thấy có đến 2 cái “Memcached” và “Memcache”, chúng chỉ khác nhau mỗi chứ "d" ở cuối, thực tế chúng là 1 nếu các bạn sử dụng Memcached cho PHP thì Memcache (không có d) là Extension bắt buộc phải có.

Cài Memcache Extensions

#phiên bản php 5.6 trở lên
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Sau khi cài đặt thành công Memcached và Memcache extension, các bạn cần phải restart lại phpweb server. Mình đang dùng php-fpm và nginx nên mình sẽ restart lại chúng:

systemctl restart php-fpm
systemctl restart nginx

Để kiểm tra Memcached có hoạt động hay không hãy sử dụng command sau:

systemctl status memcached

nếu nhìn thấy cụm từ active (running) màu xanh là ok rồi..

Chúc các bạn thành công.