Ghen tị là một phần của con người, …


“Ghen tị là một phần của con người, nhưng thưởng thức niềm vui trên nỗi đau của người khác thì là ma quỷ”. __Arthur Shopenhauer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *