Con người được sinh ra để vui …


“Con người được sinh ra để vui. Nếu họ không vui được về cái đẹp của bản thân thì sẽ vui về cái xấu xí của người khác” __ Franz Schönthan von Pernwaldt


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *