Categories
Wordpress

[WordPress] Cách xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết

Xóa tất cả phản hồi của 1 bài viết (wordpress)
* Chỉ áp dụng cho những người đọc mà hiểu

https:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads054f39f5ba721bd882ad.git

Thay “xxx” bằng ID của bài viết của bạn