Categories
Wordpress

[Plugin] Rút gọn link cho wordpress với Go.gl

Code rút gọn link dành cho blog wordpress dùng dịch vụ Go.gl của Google.

Paste code bên dưới vào file functions.php hoặc viết thành 1 plugin.

Updated: https:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadswordpress.orghttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadspluginshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgooglhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads (đã có plugin trên wordpress.org)

https:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads595349c4b5af5880310f.git