Categories
Tối ưu Server Wordpress

Config WP Super cache and Nginx

Standard WordPress-Nginx configuration with WP Super cache support:

As you are getting into Nginx, I hope you don’t need my help with configuring WP Super Cache plugin.

Still, make sure you are using “Use mod_rewrite to serve cache files. (Recommended)” option under “Advanced” tab.

Following configuration supports:

 1. Static Page Caching using Disk
 2. Direct browser cache for static content like images, js, css, etc

  https:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsgist.github.comhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads21c4b021871d7607d8b1.git

  Note:

  To simplify configuration, I haven’t added Mobile user agent checks. We are in the iPhone era where finally phones are getting smart. So there is no need to create separate mobile site, when you can cater to today’s iPhonehttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsAndroid devices using responsive designs.

  Don’t Forget:

  Always test your Nginx configuration and then reload it. All changes to Nginx config must be followed with these commands:

  nginx -t && service nginx reload
  Important Note:

  WP Super Cache caching will conflict with plugins that uses query vars. WooCommerce is an example known plugin known to work with above configuration. Reason is following line:

  try_files http://thinhcoi.com/wp-content/uploadswp-contenthttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadscachehttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadssupercachehttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads$http_hosthttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads$cache_urihttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsindex.html $uri $urihttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads http://thinhcoi.com/wp-content/uploadsindex.php ;
  It doesn’t passes $args to http://thinhcoi.com/wp-content/uploadsindex.php. If you set last try_files argument to http://thinhcoi.com/wp-content/uploadsindex.php?$args as with other WordPress-Nginx configuration, WP Super Cache, itself will break!

Categories
Tối ưu Server

Cài đặt và sử dụng Memcached trên CentOS 7

memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Thời gian đầu chỉ có LiveJournal áp dụng memcached được phát triển bởi Danga Interactive nhưng sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.

Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì vào trang chủ của Memcached: http:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsmemcached.orghttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads

Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ cho các bạn cách cài Memcache và PHP Module của Memcached trên CentOS 7

Nếu bạn nào sử dụng CentOS < 6 thì cần nạp Remi repository

rpm -Uvh http:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsdl.fedoraproject.orghttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadspubhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsepelhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploads5http://thinhcoi.com/wp-content/uploadsi386http://thinhcoi.com/wp-content/uploadsepel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http:http://thinhcoi.com/wp-content/uploadshttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsrpms.famillecollet.comhttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsenterprisehttp://thinhcoi.com/wp-content/uploadsremi-release-5.rpm

Bắt đầu cài đặt Memcached package

## CentOS >= 6
yum install memcached

## Phiên bản CentOS 5
yum --enablerepo=remi install memcached

Các bạn thường thấy có đến 2 cái “Memcached” và “Memcache”, chúng chỉ khác nhau mỗi chứ "d" ở cuối, thực tế chúng là 1 nếu các bạn sử dụng Memcached cho PHP thì Memcache (không có d) là Extension bắt buộc phải có.

Cài Memcache Extensions

#phiên bản php 5.6 trở lên
yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-memcached php-pecl-memcache

Sau khi cài đặt thành công Memcached và Memcache extension, các bạn cần phải restart lại phpweb server. Mình đang dùng php-fpm và nginx nên mình sẽ restart lại chúng:

systemctl restart php-fpm
systemctl restart nginx

Để kiểm tra Memcached có hoạt động hay không hãy sử dụng command sau:

systemctl status memcached

nếu nhìn thấy cụm từ active (running) màu xanh là ok rồi..

Chúc các bạn thành công.